Anthony Hiel

III. HIEL, Anthonij

Van Anthonij Hiel is nergens zijn geboorte- of doopacte gevonden. Waarschijnlijk is die verloren geraakt in zijn geboortejaar, in de tijd dat de r.k. priesters nog geen doopsel mochten registreren. Deze Anthony Hiel trouwde in 1719 met Pieternella Andriessen. Deze Pieternella, dochter van Gerard Andriessen en 1. Elisabeth Neve of 2. Catharina Crieckaert was eerder gehuwd met 1. Jan Willems en 2. Jan Crombeen fs. Cornelis.

Pieternella had een groot aantal broers en zussen. Uit het huwelijk van haar vader met Elisabeth Neve: a. Jan, b. Andries, c. Pieternella, e. Cornelia gehuwd met Jan Hofkeerel (zie Mayken Hiel gehuwd met Andries Andriessen fs. Joris), e. Guilliam en f. Geeraerdt. Uit het huwelijk met Catharina Crieckaert werden geboren: a. Cornelia geboren 1711 en b. Appolonia. Catharina Crieckaert was eerder gehuwd met 1. Jan Willems en 2. Jan Crombeen fs. Cornelis. Uit dit laatste huwelijk Kornelis Crombeen gehuwd met Cornelia Cammaert (geboren 1696 en overleden 16 september 1724), dochter van Pieter Cammaert, meestertimmerman en Maria van der Neck. Anthony Hiel = stiefvader van deze Cornelis Crombeen.

Na het overlijden van Pieternella Andriessen hertrouwde Anthony Hiel in 1724 met Judoca Josina Rosseel, geboren te Graauw in 1705. Zij was dochter van Jan ROSSEEL (landman te Zandberg, overleden 2 oktober 1719) en Berbel VERSTAPPEN. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

Anthonius Hiel komen we in de aktes diverse malen tegen als getuige bij doop en/of huwelijken.

In 1736 overleed Anthony Hiel, nog geen 50 jaar oud. In de rekeningen van de doodgraver (1724-1746, Hontenisse B), staat opgetekend “Anthony Hiel, ex polderio Crucis – Laat na vier onderjarige weezen – 5 poosen geluyt”.

Een eerste aanwijzing van sterke verwantschap met Cornelis, Gijsbrecht en Pieter was het gegeven dat Judoca Rosseel meter was van Judoca Hiel, tweede kind uit het huwelijk van Gijsbrecht Hiel en Apollonia Buijsrogge (22 februari 1737).

Heel toevallig kwamen we er achter dat Anthony een zoon was van Cornelis Hiel en Janneke Piersens. Anthony Hiel was namelijk samen met Francois Broeckaert betrokken bij een twist tussen twee pastoors, Pater Mathias Hinquené, van de Orde van Onze Lieve Vrouw van de Carmel, pastoor van Hontenisse en Pater Theophilus van de Waele, van de Paters Recollecten en pastoor van Lamswaarde. Beide pastoors waren lid van een Bedelorde.

Tot in de 20e eeuw kende men het recht om “op termijn te gaan” van de paters Franciscanen en Capucijnen. Over dat recht nu om voor hun onderhoud te bedelen of, zoals ze toen zeiden “om den Ommeganck te doen” in de Cruijspolder, ging de twist tussen de twee pastoors en tussen de kerkbesturen, want die hadden de zorg voor de financiën.

Om de situatie beter te begrijpen dient men te weten dat de Cruyspolder van oudsher bij Hontenisse hoorde en dat Lamswaarde veel dichter bij de Cruijspolder ligt. Om het recht van Hontenisse op te eisen trok Jan de Nijs, die na de dood van Cornelis Hiel, in 1724, geestelijk vader van de parochie in Hontenisse was geworden, naar Lamswaarde. De pastoor van Lamswaarde had echter als getuigen van dit onderhoud twee pachters uit de Cruijspolder (die waarschijnlijk kerkten in Lamswaarde) te hulp geroepen nl. Francois Broeckaert en Anthonie Hiel en heeft hun getuigenis op schrift laten zetten (R.A. Gent, Bisdom, reeks B no. 2554 (47)).

“Zij verklaeren ende getuygen als dat Jan de Nijs, gheestelijken vader van de eerw. paters Lieve Vrouwe Broeders missionarissen van het district van Hontenisse, is gecommen inde maent Januari 1725 ten huijse van de eerw. paters Recollecten missionarissen van het district van Lamsweerde alwaer wij oock teghenwoordigh waeren, ende heeft gheseijdt dat hij Jan de Nijs uijt cracht van sijn officie ofte deselve paters van Lamsweerde “beliefden den Cruijspolder afte stappen” om sij daer voortaen hunnen jaerlickschen ommeganck te doen, tot het betaelen van den somme die moet gegeven worden voor d’exercitie van den goddelijcken dienst”.

“Waerop den eerw. pater Theophilus van de Waele, missionaris van Lamsweerde heeft gevraeght van den selven Jan de Nijs op wat maniere, ofte met wat motief hij dat vraeghde, uijt den naem van sijn ghemeente, ofte sij dat deden uijt nood ghepraemt sijnde, waerop Jan de Nijs geantwoort heeft alle dese selve woorden: niet uijt noodt maer imandt die wel is soecht noch beter te sijn, ende wij pretenderen den ommeganck te doen uijt reght”.

“Waerop Pater Theophilus heeft gheseijdt dat hij dien Cruijspolder niet ende conde afstappen, ende als hij van hun wat meer ghepraemt wiert dat hij dan daervan kennisse soude geven aen sijne geestelijcke oversten alwaer sij hun reght souden moeten thoonen en proberen”…..

Op zich genomen is zo een ruzietje niet erg belangrijk, maar voor onze stamboom wel. Want na die bijeenkomst in januari laat de pastoor diezelfde twee personen nog een getuigenis schrijven op 13 april, wellicht om die door te sturen aan zijn oversten. Welnu, in dat schrijven staat het bewijs dat Anthonie Hiel de zoon is van Cornelis Hiel, en dat hij geboren is in 1689/90.

Degetuigenis luidt:

“Ick onderschreven Francois Broeckaert, oudt 43 jaeren, hebbe in de maent Januarii 1724 geweest in cautenantie met den eerw. P. Matthias Hinquené L.Vr. Broeder pastor op Hontenisse, denwelcken mij seijde, sprekende van de bedieninge der geestelicke en hunne districten dat de Cruijspolder hun mede toequam ende dat hij die pretendeerden en wilden hebben, met meer nadere omstandigheden, welcken discoersen sijn eerw. op verscheijdene plaetsen en veele persoonen heeft gehoort, onder meer endere teghen onderschreeven Anthonie Hiel oudt 37 jaeren al de selve woorden, die oock vaek van sijn vader Zaliger Cornelis Hiel heeft hooren seghen, wesende in sijn leven geestelijcken vader over hetselve Hontenisse en overleden in de maendt meert 1724, dat gemelden eerw. P. hem dickwils moeijlijck viel en versochte dat hij int werck soude stellen den selven cruyspolder te bringen onder hun district, die hetselve altijdt afsloegh seggende wat sij met de moeilijckheijt van doen hadden daer sij hun fatsoendelijck komden mainteneren, dat sulckx soo langh hij leefden niet en soude gheprobeert worden. Hetwelcke wij verclaeren soo veel ons elck aengaet waerachtig te wesen, hetselve alsoo ghehoort te hebben, bereijt sijnde diesnoodt het selve met eede te bevestighen.

Desen 13 april 1725

ende was onderteeckent

F. Broeckaert/Anthonie Hiel

HIEL, Anthony (Anthonius)

Geboren: ca 1689 of 1690 te Hontenisse

Overleden: 3 december 1736 (ex polderio crucio)

Huwde (1) 29 juli 1719 voor de kerk (rk) te Hulst

Ondertrouw te Hontenisse op 29 juli 1719

Pieternella (Petronella) ANDRIESSEN

Dochter van Ge(e)rard ANDRIESSEN(landman) en van

a. Elisabeth NEVE b. Catharina CRIECKAERT

Getuigen: Egidius Ramts en Anna d’Ooghe

Geboren: voor 1683

Wonende te Ossenisse, Hoogland (1693)

Overleden: 17 juni 1724 te Kruispolder

Pieternella was eerder gehuwd geweest met:a. Jan WILLEMS en b. JanCROMBEEN fs Cornelis.

Uit het huwelijk met Jan Willems werd een dochter geboren

a. Johanna WILLEMS

Overleden: 10 augustus 1761

Gehuwd met David DE BAKKER

Voogd over hun zoon Gerard Willems was Anthony Hiel, behuwd grootvader.

Uit het huwelijk van Pieternella met Jan Crombeen (overleden: 19 augustus 1715) werden drie kinderen geboren:

a. Kornelis CROMBEEN

Geboren: 1697

b. Apolonia CROMBEEN

Geboren: 1700

Gehuwd met Bartholomeus VOSSAERT

c. Elisabeth CROMBEEN

Geboren: 1702.

Voogd over de kinderen was Francois Broeckaert.

Anthonij Hiel was stiefvader over de kinderen uit Pieternella’s eerste en tweede huwelijk.Pieternella nam bovendienhieruit pachtland en een hofstee mee eveneens in de Kruyspolder (&1501/55 + uitkoop). Voogd over de kinderen bij het overlijden van Pieternella waren Bartholomeus Vossaert en Kornelis Crombeen.

Huwde (2): 19 juli 1724 te Hulst

Ondertrouw: 1 juli 1724 te Hulst

Jozina (Judoca) ROSSEEL

Dochter van Jan ROSSEEL (landman te Zandberg, overleden 2 oktober 1719) en Berbel VERSTAPPEN

Geboren: Graauw 1705

Wonende te Burgpolder

Overleden:

Voogd van Jozina Rosseel was Sr. Cornelis Rosseel, oom.

Uit het tweede huwelijk werden geboren:

1.HIEL, Josyne (Josine)

Geboren: 3 juni1725 te Hontenisse, Kruispolder

Overleden:3 december 1736

2.HIEL, Barberina

Geboren: ca 1727 te Hontenisse, Burgpolder

Leefde nog in 1737

3. HIEL, Cornelis

Geboren: 28 maart 1731 te Hontenisse, Kruispolder om 9 uur s’ avonds (doop: 30 maart 1731), wonende onder Hengstdijk

Getuigen Judocus de Blieck en Maria Verdurmen

Overleden: maart 1797 (le 1 Ventose l’an 6) (w.s. op 16 oktober 1797 te Sas van Gent)

Huwde (1): 26mei 1754 te Hulst

Apollonia VERCRUIJSEN (VanKruijsen)

Geboren: Hontenisse 1717

Overleden: 21 oktober 1765/ wonende onder Hengstdijk (of 4 oktober 1762?) (uxor Cornely Hiel)

Het Begrafenisboek Hengstdijk 1730; 1760-1794 vermeldt: “1763 26 Febr. de vrouw van Cornelis Hiel. Laat na 4 onderjarige weesen”

Voogd van de kinderen was Jan van Remoortel.

Huwde (2): 12 november 1765 te Hontenisse

Ondertrouw: 23 oktober 1765 (toestemming Hengstdijk)

Cornelia HARDEWEL (Aardewel, Erdewel, Herdewel) (ex Hengstdijk)

Getuigen Eguidius Buijtaert en Isabella de Schepper

Geboren: te Hontenisse 1748

Wonende te Hengstdijk (1765)

“De bruidegom heeft de weeskamer voldaan; de bruijt toestemminge van hare vrienden”.

Overleden: Hontenisse 12 april 1785

VolgtIII.A

4. HIEL, Jan (Joannes)

Geboren: 15 februari 1733 te Hontenisse, Kruispolder om 7 uur s’avonds

Getuigen: Joannes de Nijs en Judoca de Reijck(e)

Overleden:

5. HIEL, Maria Anna

Geboren: 26 februari 1735 te Hontenisse, Kruispolder om 3 uue s’nachts

Getuigen: Claudio Verschueren en Petronella Andriessen

Overleden: zij leefde nog in 1796 (Volkstelling jaar IV – 60 jaar oud was ze toen)

Net zoals de namen van de drie broers Gijsbrecht, Cornelis en Pieter, komen we in de Everinge Boeken van Ossenisse en Hontenisseook regelmatig de naam tegen vanAnthony Hiel. Volgens Verpachting Domeijngronden pachtte Anthonij in 1725 een hofstede in de Oostvogelpolder met 13 gemeten land.

Volgenshet Everingeboek van Hontenisse, Hulsterambacht No. 591 in 1727 op folio 71, pachtteAnthonyin dezelfde Oostvogelpolder 9 gemet 279 roeden.Vanaf 1727 woonde Anthony met zijn gezin in de Kruispolder.

Volgens hetzelfde Vereveningsboek in 1727 pachtte Anthony namelijk een boerderij van 155 gemet (= ca 60 ha)(Hulster Ambacht no.591 fo.200 1727) in de Kruispolder. Op folio 200 staat dat die 155 gemet pachtgrond op naam stond van Anthony Hieltot 1738.Anthonij bezat daarnaast land in de Burgpolder en de helft in een windmolen.

Anthony Hiel(e) werd in 1718 voogd over de kinderen van Jan Andriesse(n) fs. Gerards (landman) en a. Maria Anna (de) Backer resp. b. Maria Coolse (Koolse).Anthonij werddaarnaast op29 juli 1720 samen met Jan Maes voogd over de kinderen/wezen van Martinus van Beveren en Josijntien de Decker.

De kinderen waren a. Anneken van Beveren gehuwd met Bartholomeus Vossaert f. Bartholomeus, b. Joosdokus van Beveren en c. Anthony van Beveren. In 1725werd Anthony Hiel namens hen tevens voogd over5 gemeten land plus een “hofstedeke” in de Schaperspolder.

Bij het overlijden van Anthonij werdzijn halfbroer Gijsbrecht Hiel, voogd overde kinderen Barberina (1727), Cornelis (1731), Joannes (1733) en Maria Anna (1735).De weduwe Judoca Hiel-Rosseel trouwt in 1737 met Francies Broeckaert en blijft met haar vier kleine kinderen op de boerderij wonen. Het Everinge Boek geeft in 1738 op folio 200 als volgende pachter namelijk Francies Broeckaert. Deze Francies is een zoonuit het eerste huwelijk van Francois Broeckaert sr. met Janneken de Backer. Als Janneken de Bakker overlijdt trouwt Francois Broeckaert op 16 januari 1718 met Apollonia Hiel, zus van Anthonius Hiel. Hetzelfde Trouwboek van Hontenisse (NH) vermeldt bovendien het huwelijk van Apollonia Hiel, wed. Francois Broeckaert, wonende te Kruijspolder en Joost Lemsens, j.m. wonende te Stoppeldijk en geboren te Hontenisse. Dit huwelijk is gedateerd 20 juni 1728.

Jozina Rosseel huwde (2) op 8 september 1737

Francies BROECKAERT

Zoon van Francois BROECKAERT en Janneke de Backer.

(Zijn vader Francois hertrouwde met Apollonea HIEL, zus van Anthonius HIEL).

Getuigen bij dit huwelijk waren: Cornelius Wellincx en Cornelia Bal.

Geboren: ca 1711 te Hontenisse

Landman

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:

a. Drisijna BROECKAERT

Geboren: 12 oktober 1738 Kruijspolder

Getuigen: Petrus Keppens en Drisijna Broeckaert

b. Geerards BROECKAERT

Geboren: 23 december 1740

c. Joanna BROECKAERT

Geboren: 22 augustus 1743

Getuigen: Gisbertus Hiel en Bartholomea van Hesbroeck

d. Judoca BROECKAERT

Geboren: 10 september 1744 ex pold. Crucio

e. Elisabeth BROECKAERT

Geboren: 29 november 1745

f. Joannes BROECKAERT

Geboren: 2 oktober 1746

IIIA.HIEL, Cornelis

Geboren: 30 maart 1731 te Hontenisse, Burgpolder

Getuigen: Judocus de Blieck en Maria Verdurmen

Wonende onder Hengstdijk

Overleden: maart 1797 (le 1 Ventose l’an 6) (waarschijnlijk op 16 oktober 1797 te Sas van Gent)

Huwde (1) 26mei 1754 te Hulst

Apollonia VERCRUIJSEN (Verkruysen, Verkruyse, VanKruijsen)

Geboren: Hontenisse 1717

Was in 1739 meid op de hofstede van Pieter Zuy

Overleden: 21 oktober 1765/ wonende onder Hengstdijk (of 4 oktober 1762?) (uxor Cornely Hiel)

Het Begrafenisboek Hengstdijk 1730; 1760-1794 vermeldt: “1763 26 Febr. de vrouw van Cornelis Hiel. Laat na 4 onderjarige weesen”

Voogd van de kinderen was Jan van Remoortel.

Huwde (2) 12 november 1765 te Hontenisse

Ondertrouw: 23 oktober 1765 (toestemming Hengstdijk)

Cornelia HARDEWEL (Aardewel, Erdewel, Herdewel) (ex Hengstdijk)

Getuigen Eguidius Buijtaert en Isabella de Schepper

Geboren: te Hontenisse 1748

Wonende te Hengstdijk (1765)

“De bruidegom heeft de weeskamer voldaan; de bruijt toestemminge van hare vrienden”.

Overleden: Hontenisse 12 april 1785

Dat hijin feite de landbouw vaarwel zegde blijkt uit het Register van Akten van Toelating als Ingezetene en van Vergunning tot het Uitoefenen van Neringen en Ambachtenvan het Magistraat Hulsterambacht (No. 123-124). Cornelis kreeg op 29 oktober 1753 toestemming om een winkel te beginnen of zoals het geschreven staat “gepermitteerd om winkel te mogen houden van laken en kruidenierswaren op Groenendijk”. Nog geen jaar later, op 6 mei 1754, wordt hem “akte verleend als herbergier op Groenendijk”.

In datzelfde jaar trouwt Cornelis Hiel met Apollonia Vercruysen, waaruit vijf kinderen werden geboren. Hij verhuist vervolgens naar Hengstdijk. Daar wordt hem op 15 juni 1765 “acte verleend om een herberg en een winkel te mogen houden in zijn huis te Hengstdijk”. Hij leert daar zijn tweede vrouw, Cornelia Aardewel(Hardewel) kennen. Zij trouwen in hetzelfde jaar 1765, en uit dit huwelijk worden nog eens zes kinderen geboren.Daarnaast gaatCornelis zich ook toeleggen op het slachten. Op 13 oktober 1766 wordt “acte verleend om te mogen slachten op de Groenendijk”. Op 28 maart 1768 wordt hem “acte verleend als slachter en herbergier op de Capel te Lamswaarde”. Tenslotte op 18 februari 1775 “acte verleend als slachter en herbergier in de Schaapspolder”. Cornelis bezat aldaar (&227/227).

Uit het eerste huwelijk geboren

1. HIEL, Maria

Geboren: Hontenisse (Groenendijk) 31 mei 1755, half 1 s’middags

Getuigen Joannes de Blieck en Dianna van Campen

Overleden: 10 augustus 1762

2. HIEL, Johannes

Geboren: 14 april 1757 te Groenendijk (Hontenisse), 3 uur s’nachts (doop: 15 april 1757)

Getuigen: Adrianus van Cruijce en Petronella Andriessens

Overleden: 19 juni 1759

3. HIEL, Isabella

Geboren: 17 april 1759 te Hontenisse, 1 uur s’nachts

Getuigen: Franciscus Broeckaert en Isabella Verdurmen

Leefde nog in 1765

4. HIEL, Elisabeth

Geboren: 28 oktober 1760 te Hontenisse, 3 uur s’middags (doop: 30 oktober 1760)

Getuigen: Petrus Janse(n)s en Elisabeth Verdurmen

Leefde nog in 1765

5. HIEL, Jacobus

Geboren: 24 september 1762 te Hontenisse, 7 uur s’morgens

Getuigen: Jacobus Bogaert en Judoca Broeckaert

Leefde nog in 1765

Uit het tweede huwelijk werden geboren:

1. HIEL, Johannes Franciscus

Geboren: 5 februari 1766 te Hengstdijk

Getuigen: Joannes van Waterschoot en Maria Keppens

Overleden: 24 oktober 1838 te Hontenisse

Mandenmaker

Huwde (1) 24 (elders 19) maart 1786 te Hontenisse

Ondertrouw op 8 april 1786

Anna Catharina MEERSMAN (Meermans, Murrei, Miersman)

Getuigen: Joannes Joossen en Mario Baert

Geboren: ca 1744

Overleden: voor 1793

Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren

Huwde (2): (w.s.) 23 februari 1793

Ondertrouw op 19 januari 1793

Anna Maria HOLEGEM (of Hoolegem, Kolegem))

Geboren: Hontenisse 1761

Overleden: (w.s.) 1797

Huwde (3) 19 maart 1798 (le vingt neuf Ventose de l’an 6), op 45 jarige leeftijd

Marianne (Maria Anna) LAFEBER (weduwe van Joseph JANSSEN)

Ouvriere, arbeidster

Getuigen bij dit huwelijk: Etienne en Pierre van Zwalmen, Pierre de Blok en Jan Baptiste Campens

Dochter van Joseph LAFEBER en Maria STAES

Geboren: Hontenisse 24 februari 1753

Overleden: voor mei 1805

Uit dit huwelijk werd een zoon geboren

Joseph Lafeber trouwde later met Elisabeth Smit (eerste vrouw van Cornelis Hiel,zoon van Pieter Hiel en Elisabeth Cammaert)

Huwde: (4) Hontenisse/Hengstdijk 15 mei 1805 (le vingt-cing Florëal de l’an 13 de la Republique Francaise)

Petronella Dorothea VAN GAVERE(N)

Dochter van Jan Baptiste van GAVERE en Anna Catharina VAN NEVE

Geboren: Hontenisse 20 februari 1766

Overleden: 24 april 1847

Petronella van Gavere was weduwe van Augustinus VERDIKT (eerder weduwnaar van Catharina de Sterk)

Daaruit geboren:

a. Jan Francies VERDIKT

Werkman

Geboren: ca 1785

Overleden: 15 maart 1862 te Hontenisse

Gehuwd met Cornelia DE WEERT

b. Anna Maria VERDIKT

Geboren: 1793

Overleden: 28 januari 1860 te Hontenisse

Stond vermeld als arbeidster, dagloonster

Gehuwd met Cornelis DE MAL

Uit het huwelijk van Johannes Franciscus Hiel en Petronella van Gavere wird nog een zoon geboren

2. HIEL, Judocus

Geboren: Hengstdijk 4 februari 1767

Overleden: 18 oktober 1828 te Ossenisse

Huwde: Hoofdplaat (Municipale IJzendijke) 19 mei 1799 (le vingt Floreal de l’an 7)

Maria Catharina NEVE (Neeve, Neef) (oud 21 jaar)

Dochter van Antony NEEF (Anthony Neve) en Catharina DE SMIT (gehuwd op 25 februari 1770, getuigen: Franciscus Totté en Isabella de Schepper)

Geboren: 1778

Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren

3. HIEL, Franciscus

Geboren: 11 mei 1773 te Ossenisse (ook wordt genoemd 26 januari 1773 te Hontenisse)

Overleden: 24 mei 1815 te Hontenisse, 5 uur ’s morgens in wijk C no.65

Aangifte: Jacobus Roelands (werkman) en Pieter van Swael (werkman)

Huwde: 15 augustus 1804 (le vingt sept Chemidor de l’an 12 ) te Hontenisse

Antoinette (Antonia) HAME(R)LINCK(Amelinck) 25 jaar

Dochter van Gille d’Adrien HAMELINCK (Adriaen geboren in 1746 en overleden: Stoppeldijk 20 februari 1797) en Cornelia CLAESEN (Geboren ca 1754 en overleden: 9 november 1811 te Hontenisse)

Geboren: 10 mei 1778 Stoppeldijk (Hontenisse)

Overleden: 6 september 1846

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren

4. HIEL, Cornelius

Geboren: 24 ? 1775 te Hengstdijk

Overleden:

5. HIEL, Anna Maria (Maria Anna)

Geboren: 26 juni 1778 Hontenisse

Werkvrouwe, wonende te Hontenisse

Overleden: 5 april 1842, 3 uur ’s morgens op 68 jarige leeftijd

Getuigen: Jacobus Hooleghem (echtgenoot 72 jaar, dagloner) en Jacobus Francies Vervaet (dagloner te Hontenisse, 38 jaar, geen bloedverwant)

Huwde: 24 april 1798 te Hontenisse

Jacobus COOLEGEM

Zoon van Jan COOLEGHEM en Maria VAN DORSSELAAR

Geboren: Hontenisse 23 februari 1774 in Hontenisse, ’s morgens om 6 uur

Getuigen: Judocus Jacobus Verbeek en Isabella van Dosselaer

Beroep: tapper, woonde in Hontenisse Wijk D69

Overleden: 21 februari 1855 te Hontenisse

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:

a. Jan Francies KOOLEGEM

Geboren: ca 1799 te Hontenisse

Dagloner

Huwde: 28 mei 1825 te Hontenisse

Judoca MEEREMAN (Merreman)

Dochter van Thomas MERREMAN en Pieternella VERBRUGGEN

Geboren: ca 1801 te Hontenisse

Dagloonster

Overleden: 14 december 1827 te Hontenisse

b. Judocus KOOLEGEM

Geboren: ca 1801 te Hontenisse

Werkman

Overleden: 12 juni 1842 te Graauw

Huwde: 10 september 1822 te Hontenisse

Petronella MEEREMAN

Pakkedraagster-werkvrouw

Dochter van Thomas MERREMAN en Pieternella VERBRUGGEN

Geboren: ca 1797 te Hengstdijk

Overleden: 24 april 1863 te Graauw

Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren

c. Cornelis (Corneille) COOLEGEM

Geboren: ca 1811 te Hontenisse

Overleden: 10 april 1813 te Hontenisse

d. Pieter Augustinus COOLEGEM

Geboren: ca 1813 te Hontenisse, Arbeider

Overleden:

Huwde: 17 juni 1841 te Graauw

Apollonia DE KERF

Arbeidster-werkvrouw

Dochter van Jacobus DE KERF (cultivateur) en Apolonia LEENKNEGT

(arbeidster)

Geboren: ca 1809 te Graauw

Overleden: 13 oktober 1841 te Graauw

e. Theodorus COOLEGEM

Geboren: 20 maart 1815 te Hontenisse

Huwde (1): 17 oktober 1840

Theresia SABEL

Dochter van N.N. en Jeanne SABEL

Geboren: 15 februari 1813 te Antwerpen

Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren

Huwde (2): 23 oktober 1878 te Utrecht

Maria KNOOP

Geboren: 1 mei 1830 te Wijk bij Duurstede

f. CornelisKOOLEGEM

Geboren: ca 1822 te Hontenisse, Dagloner

Huwde (1): 11 mei 1844 te Hontenisse

Maria Catharina (Anna Maria) DE RIJK

Dagloonster

Dochter van Cornelis DE RIJK (daglooner) en Cornelia Theresa WALEPOEL

Geboren: ca 1822 te Hontenisse

Overleden: 2 maart 1849 te Hontenisse

Uit dit huwelijk werd 1 zoon geboren

Huwde (2): 18 juni 1851 te Stoppeldijk

Barbarina TAALMAN

Werkvrouw

Dochter van Jan TAALMAN (Daglooner) en Josina VERHOEVEN

(dagloonster)

Geboren: ca 1811 te Stoppeldijk

Overleden: 4 juni 1887 te Stoppeldijk

Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren

6. HIEL, Jacobus

Geboren: 1 juli 1781